Andelsboligforeningen Odinsgaard
Spedalsø Torv 5
8700 Horsens
Telefon: 75 62 29 11
E-mail: post@(Slet parentes og indhold!)odinsgaard.dk
CVR-nr.: 42405213

Referat fra beboermøder september 2011

Referat fra beboermøde tirsdag d. 7. september 2011 kl. 19.00

 

Afd. 23 – Coldingvej, Hovedgård

 

På mødet deltog 9 beboere og fra administrationen Bent Schmidt, Michael Meldgaard,

Henrik Rasmussen og varmemester Jan Pedersen.

 

Pkt.1 – Bent Schmidt fik opgaven som ordstyrer, og som indledning var der en præsentation

af boligforeningens nye forretningsfører Michael Meldgaard.

 

Pkt. 2 – Henrik Rasmussen forelagde budgettet for 2012, som viste en huslejeforhøjelse på 2%,

og beboerne godkendte budgettet.

 

Der var lidt snak, om man fik nok for pengene i udgifterne til renholdelse, hvilket der var delte

meninger om. En beboer bemærkede, at vandet var dyrere i Hovedgård end i øvrige områder.

HR kunne i relation til dette emne fortælle, at det samlede vandforbrug har været konstant,

pænt mindre de seneste 3 år, hvilket formentlig skyldes udskiftning af afdelingens varmevekslere.

Der blev spurgt, om evt. manglende husleje i tomme lejligheder gik ud over de andre lejere.

Dette blev besvaret med, at det er boligforeningens dispositionsfond, der skal betale huslejetabet.

 

Pkt. 3 – Der var ikke indkommet forslag til beboermødet.

 

Pkt. 4 – Der var ingen ønsker om en afdelingsbestyrelse i afdelingen.

 

Pkt. 5 – Genvalg af beboerrepræsentant Kaj Christensen.

 

Pkt. 6 – Genvalg af suppleant for beboerrepræsentant, Jytte Christensen.

 

Pkt. 7 – Eventuelt

 

- Der fremkom et ønske om at få udskiftet de mørke køkkenbordsplader i 1. etape (15 lejligheder).

  Boligforeningen vil nu undersøge behovet og prisen på at udskifte bordpladerne.

- En beboer ville samtidig gerne have lov at male låger i sit køkken. BS gjorde opmærksom på,

  at beboerne skal lave en ansøgning til boligforeningen herom, samt at arbejdet skal udføres

  fagmæssigt korrekt.

- Tætningslister er efterhånden ved at være færdige på en del vinduerne.

- Nogle af skydedørene er ved at være besværlige/ tunge at køre frem og tilbage.

- Der var snak om varmeregninger, herunder at det skulle være dyrere at bo for enden i en blok.

  HR forklarede, at beboerne for enden af blokken får indregnet en reduktion i varmeregningen

  som følge af udsat beliggenhed.

- Der var et ønske om at få opsat noget trådnet ved soklen af skurene, fordi nogle af beboerne

  bliver generet af katte, der render ind i skurene.

- Det blev bemærket, at der skulle holdes øje med den udendørs belysning, sådan at de pærer

  der springer bliver udskiftet løbende.

 

 

 

 

09.09.11/ HR


Referat fra beboermøde mandag d. 12. september 2011 kl. 16.00

 

Afd. 20/34 – Åkjærsvej og Smedegade, Østbirk

 

På mødet deltog 5 beboere fra afd. 20, ingen beboere fra afd. 34, fra administrationen

Mogens Rasmussen, Michael Meldgaard, Henrik Rasmussen og vicevært Ole Jensen.

 

Pkt.1 – Mogens Rasmussen fik opgaven som ordstyrer, og som indledning var der en

præsentation af boligforeningens nye forretningsfører Michael Meldgaard.

 

Pkt. 2 – Henrik Rasmussen forelagde budgettet for 2012 i afd.20 med en huslejeforhøjelse på 2%,

og beboerne godkendte budgettet. Budget 2012 i afd. 34 skal godkendes i hovedbestyrelsen,

fordi der ikke var fremmødt beboere fra denne afdeling.

 

Pkt. 3 – Der var ikke indkommet forslag til beboermødet.

 

Pkt. 4 – Der var genvalg af beboerrepræsentant Lene Jensen fra afdeling 20

og genvalg af suppleant for beboerrepræsentanten Kjeld Alminde fra afdeling 20.

Afd. 34 fortsætter uden afdelingsbestyrelse eller beboerrepræsentant.

 

 

Pkt. 5 –  Eventuelt

 

- Mogens Rasmussen orienterede om, at nogle af beboerne snart ville modtage et brev

  med henstilling om, at få gjort noget ved deres haver.

- Han orienterede desuden om, at vi igen har fået påbud fra Post Danmark om at flytte

  postkasserne. Det forventes dog, at postkasserne får lov at blive siddende med nuværende

  placering.

- Ole Jensen spurgte til, om beboerne var tilfredse med højden efter klipning af hækkene,

  hvilket beboerne gav udtryk for at være fint.

 

 

 

 

26.09.11/ HR


Referat fra beboermøde mandag d. 12. september 2011 kl. 17.00

 

Afd. 30 – Stenager, Østbirk

 

På mødet deltog 9 beboere, fra administrationen Mogens Rasmussen, Michael Meldgaard,

Henrik Rasmussen og vicevært Ole Jensen.

 

Pkt.1 – Mogens Rasmussen fik opgaven som ordstyrer, og som indledning var der en

præsentation af boligforeningens nye forretningsfører Michael Meldgaard.

 

Pkt. 2 – Afdelingen har ingen bestyrelse, og der var derfor ingen beretning af aflægge.

 

Pkt. 3 – Henrik Rasmussen forelagde budgettet for 2012, som viste en huslejeforhøjelse på 2%,

og beboerne godkendte budgettet.

 

Pkt. 4 – Der var indkommet et forslag til beboermødet:

”Der stilles forslag om, at der anbringes et skilt på parkeringspladsen med nr. på lejligheden,

hvor ejeren bor. De øvrige pladser kan anvendes til besøgende/ gæster.”

Efter en drøftelse af forslaget blev man enige om, at de to p-pladser længst ud til vejen på den

store parkering bliver skiltet til gæsteparkering.

 

Pkt. 5 – Som beboerrepræsentant valgte man Kaj Christensen.

 

Pkt. 6 – Der blev ikke valgt nogen suppleant for beboerrepræsentanten.

 

Pkt. 7 – Eventuelt

 

- Der blev spurgt om, hvem der passer afdelingen, når Ole holder ferie.

  Mogens Rasmussen svarede, at der var afløser på, som også passede Ole´s telefon.

- Mogens Rasmussen orienterede om, at nogle af beboerne snart ville modtage et brev

  med henstilling om, at få gjort noget ved deres haver.

- En ny beboer ville gerne have ordnet trapperne bag ved nr. 35.

- En af beboerne har været til stor hjælp i forbindelse med snerydningen sidste vinter.

- Ole forklarede, at han rykkede tidspunktet med at slå græs af hensyn til de mennesker,

  der sover til middag.

 

 

 

 

26.09.11/ HR


Referat fra beboermøde mandag d. 12. september 2011 kl. 19.00

 

Afd. 48 - Vimmelskaftet 24-26

Afd. 36 - Smedegade 28 og 74 (ungdomsboliger)

Afd. 49 - Farvergade 32 og Smedegade 35

Afd. 39 – Allegade 12, 12AB, 14 og Vimmelskaftet 1 og 4

 

På mødet deltog 2 beboere fra afd. 48, 1 beboer fra afd. 49 og 3 beboere fra afd. 39,

fra administrationen Mogens Rasmussen, Henrik Rasmussen, viceværterne Per Hansen

og Ole Jensen.

 

Pkt.1 – Mogens Rasmussen fik opgaven som ordstyrer.

 

Pkt. 2 – Henrik Rasmussen forelagde budgetter for 2012, i afd. 39 og 48 med en huslejeforhøjelse

på 2% og i afd. 49 med 1,5%.

Der var et spørgsmål, om reparation efter hærværk og graffiti blev dækket af vores forsikring.

Der blev også spurgt om, hvor der var kommet dørtelefon i afd.39.

Herefter godkendte beboerne budgetterne.

Budget for 2012 i afd. 36 skal godkendes i hovedbestyrelsen, fordi der ikke var fremmødt beboere

fra denne afdeling.

 

Pkt. 3 – Der var indkommet et forslag til beboermødet:

”Der stilles forslag om tilladelse til at holde hund i lejlighederne. Hvis forslaget bliver godkendt,

foreslås der følgende krav:

Hunden må ikke være over 55 cm høj. Ingen kamp- eller muskelhunde. Der må ikke luftes i

ejendommens gård. Der må komme tre klager og derefter skal hunden flyttes eller må man flytte

fra lejligheden. Man betaler selvfølgelig eventuelle skader, hunden kunne lave i lejligheden.”

Det blev besluttet, at udsende forslaget til en urafstemning ved alle afdelingens beboere.

 

Pkt. 4 – Valg af beboerrepræsentanter, Johanne Ernst i afd. 39 og Birthe Mathiesen i afd. 48.

Afd. 49 fortsætter uden afdelingsbestyrelse eller beboerrepræsentant.

 

Valg af suppleant for beboerrepræsentant, Anna Rathleff i afd. 48.

 

Pkt. 5 – Eventuelt

 

- Man havde bemærket, at kommunen (Meldgaard renovation) tømmer boligforeningens

  affaldscontainer ved Allégade 12.

- Beboerne fra Vimmelskaftet 26 påtalte, at deres bagdør smækker hårdt i.

- Man snakkede om, at der stod en del efterladte cykler i cykelskuret ved Vimmelskaftet 24-26.

  Viceværterne sætter sedler på cyklerne, og på et tidspunkt bliver de efterladte cykler fjernet.

- Beboeren fra afd. 49 ønskede at få malet eternitstykker over og under vinduerne.

  Mogens Rasmussen forklarede, at eternitbeklædningen egnede sig ikke til at blive malet.

- Beboerne i Allégade mangler stadig at få monteret nye låse med nye nøgler.

- Beboerne i Allégade kunne godt tænke sig noget spotbelysning i gården, evt. styret med sensor,

  p.g.a. cykeltyverier.

- Man drøftede eventuel aflåsning af porte i Allégade.

- Der blev spurgt, om beboerne måtte montere en dørspion.

  Mogens Rasmussen svarede, at det er i orden, blot der monteres en type, som er godkendt

  til branddøre.

 

26.09.11/ HR

Referat fra beboermøde onsdag d. 14. september 2011 kl. 10.00

 

Afd. 26 – Brådhusvej

 

På mødet deltog 14 beboere, fra administrationen Bent Schmidt, Michael Meldgaard,

Henrik Rasmussen, varmemester Karsten Pilgård, Jesper Poulsen og Lis (medarbejder)

fra Nørrevang.

 

Pkt.1 – Bent Schmidt fik opgaven som ordstyrer, og som indledning var der en præsentation

af boligforeningens nye forretningsfører Michael Meldgaard.

 

Pkt. 2 – Henrik Rasmussen forelagde budgettet for 2012, som var uden huslejeforhøjelse,

og beboerne godkendte budgettet.

 

Pkt. 3 – Der var ikke indkommet forslag til beboermødet.

 

Pkt. 4 – Som beboerrepræsentant valgte man Birthe Bjerre,

og som suppleant for beboerrepræsentanten valgte man Lea Jacobsen.

 

Pkt. 5 –  Eventuelt

 

- Bent Schmidt kunne fortælle, at der arbejdes på at udskifte 20 stk. toiletter på Brådhusvej.

  Der blev i den forbindelse spurgt, om det var muligt for beboerne at vælge bidét.

  Bent Schmidt vil undersøge prisforskellen og derefter overveje spørgsmålet.

- Der var et ønske om at etablere en udvendig vandhane på hver gang til brug for vanding af

  udendørs blomster.

  Det forekom at være et lidt problematisk projekt, idet vandinstallationer forefindes på den

  modsatte side af husene.

- Desuden blev luftet et ønske om en udvendig stikkontakt til brug for at støvsuge biler.

  Den kan f.eks. placeres ved varmemesterens skur, eventuelt med en lille aflåst boks omkring

  hvor nøgle til lejligheden kunne passe til.

- Der er et problem med hvepse ved Brådhusvej 44A. Viceværten ser på det hurtigst muligt.

- Beboerne efterspurgte en miljøstation/ papircontainer ved bebyggelsen, sådan at aviser og

  reklamer ikke bare kommer sammen med husholdningsaffaldet.

- Nogle beboere har konstateret huller i tagsten eller at tagsten smuldrer.

  Undertaget er tæt, så det giver pt. ikke problemer i lejlighederne.

 

 

 

26.09.11/ HR


Referat fra beboermøde onsdag d. 14. september 2011 kl. 11.00

 

Afd. 53 – Nørrevang

 

På mødet deltog 6 beboere, fra administrationen Bent Schmidt, Michael Meldgaard,

Henrik Rasmussen, vicevært Jesper Poulsen og Lis (medarbejder) fra Nørrevang.

 

Pkt.1 – Bent Schmidt fik opgaven som ordstyrer, og som indledning var der en præsentation

af boligforeningens nye forretningsfører Michael Meldgaard.

 

Pkt. 2 – Henrik Rasmussen forelagde budgettet for 2012, som viste en huslejeforhøjelse på 1,5%,

og beboerne godkendte budgettet.

 

Pkt. 3 – Der var ikke indkommet forslag til beboermødet.

 

Pkt. 4 – Der var genvalg af beboerrepræsentant Grethe Larsen

og suppleant for beboerrepræsentanten Arne Pedersen.

 

Pkt. 5 –  Eventuelt

 

- Man snakkede om nogle træer, som var gået ud.

- Beboerne kunne godt ønske sig en havestue, men kommunen havde ikke mulighed for at

  søge penge hjem fra fonde hertil. Desuden ville en havestue på grund af de arkitektoniske krav

  blive meget dyr.

- I øvrigt var der noget snak om de mange aktiviteter, som foregår i Nørrevangs lokaler.

  Lis håbede, at Odinsgaard fortsat ville bidrage med et tilskud til Nørrevang´s julearrangement.

 

 

 

 

26.09.11/ HR


 

 Referat fra beboermøde onsdag d. 14. september 2011 kl. 18.00

 

Afd. 21 – Humleballe, Søvind

 

På mødet deltog 13 beboere og fra administrationen Bent Schmidt, Michael Meldgaard,

Henrik Rasmussen, varmemester Karsten Pilgård og fra hovedbestyrelsen Peter Kristensen.

 

Pkt.1 – Peter Kristensen blev valgt som dirigent, og som indledning var der en præsentation

af boligforeningens nye forretningsfører Michael Meldgaard.

 

Pkt. 2 – Der var ikke nogen beretning fra afdelingsbestyrelsen, dog vendte man spørgsmålet

om legepladsen skulle saneres. Man blev enige om at fjerne legeredskaber og se tiden an.

 

Pkt. 3 – Henrik Rasmussen forelagde budgettet for 2012, som viste en huslejeforhøjelse på 2%.

En beboer havde forskellige spørgsmål til budgetforudsætningerne, bl.a. vedr. prisen på vand,

om Humleballe gjorde brug af de nævnte typer containere, samt hvad A- og G-indskud dækker.

Desuden var der spørgsmål til de budgetterede henlæggelser.

 

Herefter godkendte beboerne budgettet.

 

Pkt. 4 – Der var ikke indkommet forslag til beboermødet.

 

Pkt. 5 – Genvalg af formand for afdelingsbestyrelsen, Ellen Winther Nielsen.

 

Pkt. 6 – Genvalg af medlem i afdelingsbestyrelsen, Carsten B. Olsen

og genvalg af suppleant, Gunnar Andersen.

 

Pkt. 7 – Eventuelt

 

Bent Schmidt orienterede om Post Danmarks krav til placering af postkasser, men placering

skulle være godkendt i Humleballe.

 

 

 

 

26.09.11/ HR


Referat fra beboermøde torsdag d. 15. september 2011 kl. 18.00

 

Afd. 38 – Smedegade 24, 60, 31-33 og Kildegade 1, 5, 7

Afd. 50 – Smedegade 9-11, 22 og Kildegade 2-4

 

 

På mødet deltog 11 beboere fra afd. 38, 1 beboer fra afd. 50 og fra administrationen

Mogens Rasmussen, Henrik Rasmussen, vicevært Ole Jensen og boligforeningens formand

Lillian Andersen.

 

Pkt.1 – Lillian Andersen blev valgt som dirigent.

 

Pkt. 2 – Der var ikke nogen beretning fra afdelingsbestyrelsen.

 

Pkt. 3 – Henrik Rasmussen forelagde budgetter for 2012, i afd. 38 med en huslejeforhøjelse på 2%

og i afd. 50 med 1%, og beboerne godkendte budgetterne.

 

Pkt. 4 – Der var ikke indkommet forslag til beboermødet.

 

Pkt. 5 – Genvalg af medlem i afdelingsbestyrelsen i afd. 38, Elsebeth Vestermark Krag

og genvalg af suppleant til afdelingsbestyrelsen i afd. 38, Benny Larsen.

Som beboerrepræsentant i afd. 50 fortsætter Pia Bank.

 

Pkt. 6 – Eventuelt

 

- Mogens Rasmussen orienterede om, at vi havde modtaget et brev fra Hakon og Vera angående:

  1. træerne bag Smedegade 31-33, der nu har vokset sig ret store og tager meget af lyset.

  2. dårlig lugt i kælderen Smed. 31-33. Defekt vandlås var allerede repareret og problemet løst.

  3. dårlig rengøring i opgangen Smedegade 33. MR har beset opgangen - denne ser rimelig ud.

  4. lyset i porten Smedegade 31 tænder vilkårligt. Dette skyldes træerne, som bevæger sig.

      Man blev enige om at fjerne 2 træer samt foretage en beskæring af de øvrige træer.

  5. dårlig rengøring af fortovet foran Smedegade 31-33. Viceværterne ser på det.

 

- Ejendommen Smedegade 60 er nu blevet rigtig flot efter at være sandblæst, pudset og malet.

  Så er det lidt synd, at der ikke er gjort noget ved læmur i gården.

- Beboeren øverst i Smedegade 31 var ved at være utålmodig med hensyn til sine vinduer.

  Der er problemer hver vinter med, at der sidder is indvendigt i vinduerne. Det giver fugtskader

  både i og omkring vinduerne. Man har allerede skiftet et vindue i lejligheden p.g.a. råd.

  Hertil kommer, at det er de færreste mennesker, der har mulighed for at vende vinduet,

  hvis man ønsker at pudse dem udvendigt.

  Mogens Rasmussen forklarede, at de eksisterende vinduer er bestemt ud fra de særlige krav,

  som gælder ved ejendomme, der har været omfattet byfornyelse.

- En beboer fra Smedegade var utilfreds med, at han var blevet henvist til at leje selskabslokaler

  i Mimersgade, efter han blev afvist at leje lokaler på både Hybenvej og i Møllegade.

  Det kom frem, at lejedatoen lå indenfor konfirmationsperioden, og her oplyste Henrik Rasmussen,

  at i denne periode har beboere i Sundparken fortrinsret til egne lokaler ved konfirmation.

  HR oplyste samtidig, at selskabslokalerne i Møllegade var forbeholdt beboerne i afd. 35.

  De nævnte regler er besluttet af de respektive afdelingsbestyrelser.

- Formand for afdelingsbestyrelsen i afd. 38, Hakon Thomsen var ikke med til beboermødet.

  Vera Thomsen meddelte, at Hakon gerne ville trække sig som formand, men da formanden

  først er på valg til næste år, blev man enige om, at Hakon beholder sin formandspost indtil da.

 

26.09.11/ HR


Referat fra beboermøde mandag d. 19. september 2011 kl. 19.00

 

Afd. 8-13 – Sundparken

 

 

På mødet deltog ca. 45 beboere fra Sundparken, formand for boligforeningen Lillian Andersen,

afgående forretningsfører Peter Rosenmeyer, ny forretningsfører Michael Meldgaard samt

4 øvrige medarbejdere fra administrationen, beboerrådgiver og viceværterne Torben og Klaus.

 

Pkt.1 – Boligforeningens formand Lillian Andersen blev valgt som dirigent.

 

Pkt. 2 – Afdelingsbestyrelsens formand Egon Sørensen omtalte i sin beretning:

udvidelse af Sundparkhallen, afdelingsbestyrelsen har arrangeret juletræsfest og bankospil,

bankoforeningen har overført 110.000 kr. til at lave elevator ved selskabslokalerne Hybenvej 2,

Odinsgaard har fået ny forretningsfører pr. 15/8, legepladser bliver fornyet for omkring 1 million kr.

der bliver etableret 2 ekstra grillpladser, problemer med hunde der ikke er i snor og viceværterne

må samle deres efterladenskaber op – man kan få hundeposer ved kommunen, tak til kontoret,

viceværterne og afdelingsbestyrelsen for et godt samarbejde.

 

Afdelingsbestyrelsens beretning blev herefter godkendt.

 

Pkt. 3 – Forretningsfører Peter Rosenmeyer forelagde budgetterne for 2012 i afd. 8-13,

som alle viste en huslejeforhøjelse på 2,5%, og beboerne godkendte budgetterne.

 

Pkt. 4 – Der var indkommet et forslag til beboermødet:

”Forslag om at udvide antallet af afdelingsbestyrelsesmedlemmer fra 5 personer til 7 personer.”

 

Der blev udpeget et stemmeudvalg, bestående af:

Lisbeth Egebro, Rigmor Sørensen, Torialy Darvis og Jens Møller.

 

Ved en skriftlig afstemning blev der 59 stemmer for forslaget og 20 stemmer imod forslaget.

Forslaget blev hermed vedtaget, sådan af afdelingsbestyrelsen fremover består af 7 personer.

 

 

Pkt. 5 – Egon Sørensen havde meddelt, han ville stoppe som formand for afdelingsbestyrelsen.

Afdelingsbestyrelsen anbefalede, at Preben Sørensen blev ny formand.

Derudover blev foreslået Bjørn Nedersøe.

 

Ved en skriftlig afstemning fik Preben Sørensen 31 stemmer, og Bjørn Nedersøe fik 37 stemmer.

11 stemmer var blanke. Hermed var Bjørn Nedersøe valgt som formand for afdelingsbestyrelsen.

Han er valgt for 1 år og igen på valg i 2012.

 

Pkt. 6 – På valg til afdelingsbestyrelsen var både Jens Møller og Max Rasmussen, som begge

ikke ønskede genvalg.

 

Ved en skriftlig afstemning blandt følgende foreslåede kandidater blev antal stemmer til hver:

Torialy Darvis fik 55 stemmer, Bent Thomsen fik 77 stemmer, Lise Vorm fik 52 stemmer,

Kim Jensen fik 74 stemmer og Bent Halvas fik 54 stemmer. Der var 9 ugyldige stemmer.

 

Hermed blev Bent Thomsen og Kim Jensen valgt for en periode på 2 år,

og Torialy Darvis og Bent Halvas valgt for en periode på 1 år.

 

Pkt. 7 – På valg som suppleanter var Bent Halvas og Lene Thomsen.

 

I stedet for de afgående suppleanter blev der foreslået to nye kandidater.

Ved en skriftlig afstemning blandt de to foreslåede suppleanter  blev antal stemmer til hver:

Vickie Frederiksen fik 39 stemmer, Susanne Sørensen fik 18 stemmer samt 10 ugyldige stemmer.

Hermed blev Vickie Frederiksen valgt som 1. suppleant og Susanne Sørensen som 2. suppleant.

 

Pkt. 8 – Eventuelt

 

- Der er problemer med knallertkørsel på stierne ved bagsiden af blokkene.

- Patienttransport m.fl. har problemer med at gennemkørslen ved Hybenvej 73 og 75 er lukket.

  Når chaufførerne kører ind fra Langmarksvej, skal de tit vende om for at komme ind fra den

  anden ende. Kunne der ikke laves en bedre skiltning.

  Kenneth Frederiksen lovede, at boligforeningen vil se på om skiltningen kan blive bedre.

- Der var noget snak, om fartdæmperne mellem blokkene var for høje. Nogle beboere har

  problemer med bilernes støddæmpere eller bunden af bilen, som skraber mod fartdæmperne.

  Nogle beboere undgår problemerne ved at køre skrå hen over fartdæmperne.

  Egon Sørensen bemærkede, at hvis man kører ordentligt, kan det også lade sig gøre at køre

  over fartdæmperne mellem blokkene.

- Der er problemer med, at nogle kører bilræs på Hybenvej.

  Kenneth Frederiksen oplyste, at man tidligere havde fået afslag fra kommunen på, at der kunne

  etableres vejchikaner eller bump, fordi Hybenvej er en busvej.

  Nogle beboere foreslog, at der kunne laves en underskriftsindsamling.

- På spørgsmål om videoovervågning i Sundparken har hjulpet, kunne svares, at det har hjulpet.

- Der står nogle uindregistrerede biler i Sundparken.

- Det var en klage over, at elevatoren på Chr.M.Østergaards Vej ikke fungerede,

  og viceværterne gør ikke noget ved det.

- Problem med at der stilles en masse affald ud til containerne, f.eks. op til weekenden.

- Kenneth Frederiksen orienterede om en kommende, nødvendig renovering af faldstammer

  i Sundparken.

 

 

27.09.11/ HR


Referat fra beboermøde tirsdag d. 20. september 2011 kl. 19.00

 

Afd. 1-6 – Sønderbro/ Mimersgade

 

 

På mødet deltog 74 husstande fra afd. 1-6, formand for boligforeningen Lillian Andersen,

afgående forretningsfører Peter Rosenmeyer, ny forretningsfører Michael Meldgaard samt

5 øvrige medarbejdere fra administrationen, 2 beboerrådgivere fra Sønderbro

og varmemesteren fra Sønderbro/ Mimersgade.

 

Pkt.1 – Boligforeningens formand Lillian Andersen blev valgt som dirigent.

 

Pkt. 2 – Afdelingsbestyrelsens formand Bjarne Johansen omtalte i sin beretning:

afdelingsbestyrelsens sammensætning, afdelingsbestyrelsen indstiller budgetterne for 2012

til godkendelse, samarbejde med Sønderbro Gruppen og Imagine Horsens, man har afholdt

11 bestyrelsesmøder i det forløbne år, der er foretaget en omfugning på murværk i afdeling 1,

der er udlagt ny asfalt bag Spedalsø Torv, der er opsat flere skraldestativer i området, de grønne

områder er taget godt i brug af beboerne, julebelysning droppes i år men der laves julebelysning

igen til næste år samt tak til viceværterne, administrationen og afdelingsbestyrelsen for et godt

samarbejde.

 

Afdelingsbestyrelsens beretning blev herefter godkendt.

 

Pkt. 3 – Inden forelæggelse af budgetterne gav Lillian Andersen en præsentation

af boligforeningens nye forretningsfører Michael Meldgaard.

Herefter forelagde forretningsfører Peter Rosenmeyer budgetterne for 2012 i afd. 1 med en

huslejeforhøjelse på 2,5% og i afd. 3, 5 og 6 med 2%.

 

Der var et spørgsmål til, hvad A- og G-indskud dækker.

Peter Rosenmeyer gjorde rede for, at der i budget 2011 for afd.6 var fejlplaceret et beløb på

terminsydelse, som skulle have stået under henlæggelser. Dette korrigeres i budgettet for 2012.

To beboere i afd. 3 ville nedstemme budgettet, da udgifter og indtægter ikke stemte i budget 2012.

Peter Rosenmeyer forklarede, at der var en EDB-teknisk fejl i sammentællingen i budgettet.

Lillian Andersen gjorde opmærksom på, at beløbsafvigelserne fra budget 2011 til budget 2012

var i balance mellem udgifter og indtægter, og dermed var budgettet i orden.

 

Herefter blev alle budgetter godkendt.

 

Pkt. 4 – Der var indkommet 7 forslag til beboermødet.

 

    Der blev udpeget et stemmeudvalg, bestående af:

    fra afdelingsbestyrelsen Benthe Andersen, Yrsa Jeppesen, Karin Ommen

    og fra administrationen Lis Jakobsen.

 

1) ”Der stilles forslag om opstilling af tørrestativ mellem blokkene Mimersgade 2 og 4.”

     Det blev besluttet at udsende forslaget til en urafstemning blandt beboerne i Mimersgade 4.

 

2) ”Der stilles forslag om rygeforbud i vaskerum, tørrerum, kældergange, opgange, generelt i

     kælderrum der ikke er lejemål og selskabslokalet.”

     Efter en livlig debat blev der foretaget en skriftlig afstemning med resultatet:

     90 stemmer for, 39 stemmer imod, 6 blanke stemmer og 1 ugyldig stemme.

     Forslaget blev hermed vedtaget, hvilket betyder der fremover også gælder et rygeforbud

     i selskabslokalet Mimersgade 5C.

 

3) ”Der stilles forslag om, at der indføres p-vagtfirma-ordning i afd. 3 til 6.”

     Der var spørgsmål til, hvad ordningen vil koste, og hvilke beboere der skulle betale herfor.

     Bjarne Johansen oplyste, at ordningen vil koste 6.000 kr. + moms årligt, og udgiften bliver

     fordelt på de forskellige afdelinger og bliver dermed betalt via huslejen.

     Kenneth Frederiksen oplyste, at ordningen kun har til formål, at beboerne parkerer

     indenfor de afmærkede p-pladser og ikke alle andre steder - under altaner, ude på græs o.s.v.

     Flere beboere mente, at så var løsningen at udvide med flere p-pladser foran blokkene.

     Det blev besluttet at udsende forslaget til en urafstemning blandt alle beboerne i afd. 1 til 6.

 

4) ”Der stilles forslag om, at yderdørene forbliver låst døgnets 24 timer.”

     Beboerne blev gjort opmærksom på, at opgange uden dørtelefon ikke kan aflåses.

     Efter lidt debat blev forslaget nedstemt ved en håndsoprækning i salen.

     Opgange med dørtelefon kan evt. individuelt beslutte sig for en aflåsning hele døgnet.

 

5) ”Der stilles forslag om opsætning af skilte om hundeluftning forbudt.”

     Da beboerne ikke selv må holde hund, vil skiltning være rettet mod udefrakommende personer,

     der lufter hund i området. Et forslag om at opsætte en stander med hundeposer forekom heller

     ikke at være nogen løsning. Forslaget her blev også nedstemt ved en håndsoprækning i salen.

 

6) ”Der stilles forslag om opsætning af kameraer til videoovervågning.”

     Kenneth Frederiksen oplyste, at videoovervågning kræver en tilladelse fra politiet.

     En sådan tilladelse kan kun gives, såfremt det kan dokumenteres, at der er særlige problemer

     med kriminalitet i området. Og det kan man ikke sige er tilfældet på Sønderbro/ Mimersgade.

     Herefter blev forslaget trukket tilbage af den beboer, som havde indsendt forslaget.

 

7) ”Der stilles forslag om fibernet i lejlighederne”

     Henrik Rasmussen oplyste, at der vil være et spørgsmål i forhold til pris for tilslutning.

     Der mangler endnu et fordelingsnet i blokkene og afhængig af hvor stor tilslutning, der kan

     blive til fibernet, vil NRGi Fibernet finansiere udgifterne til etablering af det interne fordelingsnet.

     Hvis kun enkelte beboere er interesserede, kan det også lade sig gøre med boligforeningens

     accept, når man følger boligforeningens anvisninger for placering af fiberkabler og –udstyr.

     Hvis kun enkelte beboere er interesserede, skal beboerne selv betale installation af individuelle

     fiberkabler og –udstyr. Alle udgifter vedr. fibernet er boligforeningen uvedkommende.

     Der blev spurgt, om der kunne fravælges de nuværende TV-antennepakker, hvis man ønskede

     en TV-pakke fra NRGi Fibernet. HR meddelte, at beboerne har pligt til at betale for den lille

     antennepakke fra nuværende antenneforening.

     Henrik Rasmussen fortalte, at NRGi Fibernet har tilbudt at udsende noget kampagnemateriale

     til alle lejligheder, så beboerne selv kan orientere sig om sine muligheder og se hvad det koster.

     Det afhænger af hvor stor interesse og tilbagemelding, der kommer, om fibernet bliver til noget.

     Det var stemning for, at boligforeningen får NRGi Fibernet til at udsende materiale til beboerne.

 

Pkt. 5 – Der var genvalg af 3 medlemmer i afdelingsbestyrelsen, Karl-Ole Petersen, Karin Ommen, og Yrsa Jeppesen.

 

Man valgte som 1. suppleant Bente Carlsen og som 2. suppleant Gro Baklund.

 

Pkt. 6 – Eventuelt

 

Kenneth Frederiksen orienterede om, at Landsbyggefonden er inddraget i et projekt med en

helhedsplan for Sønderbro/ Mimersgade. Projektet har særligt fokus på områderne tilgængelighed

og energi.

 

- En beboer fra Mimersgade rettede en tak til afdelingens viceværter, og havde i det hele taget

  været glad for at bo i afdelingen i rigtig mange år.

  Men han var meget skuffet over, at beboerdemokratiet var blevet svigtet, da en henvendelse

  fra blot en enkelt beboer havde udløst, at boligforeningen havde fældet et gammelt birketræ.

  Kenneth Frederiksen medgav, at boligforeningen havde lært af sagen og ville måske gøre

  tingene på en anden måde en anden gang.

- En beboer fra Sønderbro efterlyste, at der blev vasket vinduer ved de sidste lejligheder

  efter omfugning af murværk i afd. 1.

  Kenneth Frederiksen lovede, at der blev rykket for, at de sidste vinduer også bliver vasket.

- Endnu en beboer fik ordet, og han gav udtryk for, det er et godt sted at bo her i boligforeningen.

 

 

 

 

28.09.11/ HR


Referat fra beboermøde onsdag d. 21. september 2011 kl. 19.00

 

Afd. 55 – Kollegievænget

 

 

På mødet deltog 2 beboere og fra administrationen Bent Schmidt, Henrik Rasmussen

og vicevært Kristian Laursen.

 

Pkt.1 – Bent Schmidt fik opgaven som ordstyrer.

 

Pkt. 2 – Henrik Rasmussen forelagde budgettet for 2012, som viste en huslejeforhøjelse på 2%,

og beboerne godkendte budgettet.

 

Pkt. 3 – Der var ikke indkommet forslag til beboermødet.

 

Pkt. 4 – Christian Bach ville gerne fortsætte som beboerrepræsentant.

 

Pkt. 5 – Eventuelt

 

Beboerrepræsentanten havde inden mødet fremsendt en e-mail med forskellige emner,

han havde snakket med andre beboere om, og som han gerne ville drøfte på mødet.

 

- Kunne der blive mulighed for bedre oprydning/rengøring på trapper, idet der ofte ligger cigaret-

  skodder, papir og ligende, samt spildelvæg som hænger alle veje?

 

- kunne der gøres en ekstra insats for at her ser pænt og nydeligt ud på alle rapotter og i

  gårdspladsen. Her tænkes der på affaldsposer, tomme øl dåser, glas osv? Dette vil muligvis give

  et bedre indtryk til beboerne og evt. nye lejere.

  Viceværten vil være opmærksom på de nævnte punkter, og Bent Schmidt vil evt. lade en

  bemærkning falde til nye beboere i forbindelse med indflytningssyn.

  Det blev foreslået eventuelt at udlevere husorden mv. på engelsk til de beboere, der har svært

  ved dansk.

 

 - Hvornår bliver der fyldt det sidste beton i, nede i kælderen? Problemet er at man hurtigt kan

   komme til skade hvis man falder, i det hul, som er ved siden af døren ind til vaskeriet.

   Der er lavet en aftale med den håndværker, som skal fylde det sidste beton i.

   Det bliver nødvendigt at afspærre til vaskeriet, den dag arbejdet udføres.

 

- Hvad kommer der til at ske mht. til ændring af tv-pakken i det kommende år? Skal der betales

  mere for at se tv, med den nye løsning der bliver ved betaling af tv2´s kanaler.

- Kan vi få Waoo! tv/internet i stedet for denne løsning vi har nu? Dette kunne være noget mange

  er interesseret i?

  Henrik Rasmussen bekræftede, at TV-pakker fremover bliver dyrere p.g.a. betaling til TV2.

  Det forventes, at der fra 2012 indføres en mellempakke, så der kan vælges mellem 3 TV-pakker.

  Mellempakken vil i store træk svare til den store pakke, blot uden de dyre sportskanaler.

  Boligforeningen har tidligere undersøgt muligheden for fibernet på Kollegievænget. Dette var

  forbundet med en større udgift ved etablering, medmindre hele Sundparken kom med i projektet.

  Det ville ikke være realistisk at bruge så mange penge fra afdelingens henlæggelser, så man har

  kørt videre med den oprindelige internet-løsning.

 

- Kan der opsættes et par snore nede i vaskekælderen, til ophængning af tøj?

  Viceværten og beboerrepræsentanten kan selv aftale med at opsætte nogle snore til vasketøj.

 

- Kunne der gøres en ekstra indsats for at stoppe dem der holder de såkaldte "indflytter fester"

  weekend efter weekend? Mange er meget trætte af at bo herude og det giver en rigtig dårlig

  stemning.

  Man diskuterede, at der var en balanceakt mellem, at beboerne skal vise hensyn til hinanden,

  og samtidig er det unge mennesker som bor i lejlighederne, som må forventes gerne vil holde

  en fest en gang i mellem.

  Det blev aftalt, at beboerrepræsentanten gerne måtte orientere administrationen, når der havde

  været nogle fester, som var ”gået over gevind”, men i øvrigt har beboerrepræsentanten ikke

  nogle opgaver eller ansvar i forhold til, om beboerne overholder afdelingens husorden.

 

- Kunne der gøres noget for at tillokke lejere til at flytte til netop Skt. Peter.? I form af bænke eller

  lign?

  Tanken med at opsætte bænke er fin nok. Men når der flytter nye lejere til, er det jo ikke sikkert,

  den nye lejer bryder sig om at have en bænk og samlingssted lige ud for sin dør.

 

Beboerrepræsentanten savnede noget sammenhold blandt afdelingens beboere, og han kunne

godt ønske sig nogle fællesarrangementer.

 

Den anden beboer gav udtryk for, at han følte sig ikke så generet af de mange ”indflytter fester”.

 

 

 

 

28.09.11/ HR

 

 

Referat fra beboermøde tirsdag den 13. september 2011 kl. 19.00

 

Afd. 15 og 17 – (afd. 15) Møllegade 5-13, (afd. 17)Smedegade 34-36, 46, 50, 52 og Lendropsgade 2-4, Horsens

 

På mødet deltog 18 beboere og fra administrationen Peter Rosenmeyer, Michael Meldgaard, Kenneth M. Frederiksen, Mogens Rasmussen fra bestyrelsen Lillian Andersen og ejendomsfunktionær Tommy Brink.

 

Pkt.1 – Lillian Andersen fik opgaven som dirigent.

 

Pkt. 2 – Susan Dideriksen aflagde afdelingsbestyrelsens beretning og meddelte at det var afholdt et afdelingsbestyrelsesmøde i året hvor der havde været drøftet ledige lejligheder, samt forslag til renovering af boligerne.    

 

Pkt. 3 – Peter Rosenmeyer forelagde budgettet for 2012 i afd. 15 og 17 med en huslejeforhøjelse på 1 %. Budgetforslaget for 2012 blev godkendt.

 

Pkt. 4 – Der var indkommet 3 forslag til beboermødet.

1.       Flere containere til storskrald: Der blev besluttet at der ikke skal opstilles flere containere, men at der rundeles seddel med tlf. nr. til kommunen hvor man kan få afhentet storskrald.

2.       Nyt køkken og bad i afd. 15: 11 stemte for at der skal iværksættes undersøgelse omkring pris mv. på nye køkkener, bad samt installationer. Forslaget skal efterfølgende foreligges på et beboermøde til endelig afgørelse. 

3.       Altaner i afd. 17 i forbindelse med udskiftning af vinduer: Der blev besluttet at der skal undersøges mulighederne for altaner i forbindelse med udskiftningen af vinduerne.

 

 

Pkt. 5 – Valg af afdelingsbestyrelsesformand: Genvalg til Susan Dideriksen

 

Pkt. 6 – Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer: Genvalg til Harry Petersen, suppleant valg af Karin Kæmpe.

 

Pkt. 7 – Under eventuelt:

Præsentation af den nye forretningsfører Michael Meldgaard.

Herudover intet

 

 

14.09.11/ MM

 


 

Referat fra beboermøde torsdag d. 8. september 2011 kl. 19.00

 

Afd. 54 – Kirkegade 1-7, Østbirk

 

På mødet deltog 6 beboere og fra administrationen Peter Rosenmeyer, Michael Meldgaard, Kenneth M. Frederiksen og ejendomsfunktionær Ole Jensen.

 

Pkt.1 – Kenneth M. Frederiksen fik opgaven som dirigent.

 

Pkt. 2 – Viggo Spetzler Petersen aflagde afdelingsbestyrelsens beretning og meddelte at det var besluttet på afdelingsmøderne, at man ville have affaldscontainere vasket og desinficeret mindst 4 gange om året, svarende til 1 gang i kvartalet eller efter behov. Medlemmer af afdelingsbestyrelsen havde deltagelse i lokalkonference i Horsens, Repræsentantskabsmøde i maj, jubilæum vedrørende Mogens Rasmussen samt i reception i august 2011 vedrørende skifte af forretningsfører i hovedforeningen.    

 

Pkt. 3 – Peter Rosenmeyer forelagde budgettet for 2012 i afd. 54 med en huslejeforhøjelse på 2,5 %. Budgetforslaget for 2012 blev godkendt.

 

 

Pkt. 4 – Der var ikke indkommet et forslag til beboermødet.

 

Pkt. 5 – Genvalg af afdelingsbestyrelsesmedlem Linda Thomsen. Valg af suppleant Genvalg af Lis Jensen som første suppleant, samt valg af Christa Thomsen som anden suppleant.

 

Pkt. 6 – Under eventuelt:

Præsentation af den nye forretningsfører Michael Meldgaard.

Drøftet vedrørende maling/snavs på træværk, der er påtænkt at der skal males i 2014, vedligeholdelsesplaner fremsendes til Viggo Spetzler Petersen.

 

 

09.09.11/ MM

 


 

Referat fra beboermøde mandag d. 12. september 2011 kl. 14.30

 

Afd. 32 – Skovbrynet, Fruens Have og Skovhøj, Hovedgård

 

På mødet deltog 3 beboere og fra administrationen Peter Rosenmeyer, Michael Meldgaard og Bent Schmidt

 

Pkt.1 – Michael Meldgaard fik opgaven som dirigent.

 

 

Pkt. 2 – Peter Rosenmeyer forelagde budgettet for 2012 i afd. 32 med en huslejeforhøjelse på 3 %. Budgetforslaget for 2012 blev godkendt.

 

Pkt. 3 – Der var ikke indkommet et forslag til beboermødet.

 

Pkt. 4 – Valg af beboerrepræsentant eller bestyrelse samt suppleanter herfor. Der er ingen og der blev ikke valgt nogle. 

 

Pkt. 5 – Under eventuelt:

Drøftet vedrørende indgangsdør der hænger samt træk under terrassedør. Bent følger op på disse punkter.

 

 

13.09.11/ MM

 


 

Referat fra beboermøde mandag d. 12. september 2011 kl. 19.00

 

Afd. 52 – Birkevænget, Østbirk

 

På mødet deltog 17 beboere og fra administrationen Peter Rosenmeyer, Michael Meldgaard, Kenneth M. Frederiksen og ejendomsfunktionær Ole Jensen.

 

Pkt.1 – Kenneth M. Frederiksen fik opgaven som dirigent.

 

Pkt. 2 – Helene Orht Jørgensen aflagde afdelingsbestyrelsens beretning, der var blevet malet yderdøre i september, snerydning var gået godt og der var ros til ejendomsfunktionær Ole Jensen, der var dog problemer med nedfaldssne fra tagene og evt. snefang kunne ønskes. Der blev oplyst om at man skulle flytte krukker og pynt dørene for at gøre plads på gangene. Bøgehækken ved blok B er gået ud og en løsning skal vurderes.

En tak til Annette for at holde bedene og vande disse (Blomster til Annette). Tomme lejligheder ser triste ud.

Der er givet gaver til Mogens Rasmussens 25 års jubilæum, samt til reception i august 2011 vedrørende skifte af forretningsfører i hovedforeningen.    

 

Pkt. 3 – Peter Rosenmeyer forelagde budgettet for 2012 i afd. 52 med en huslejeforhøjelse på 3 %. Budgetforslaget for 2012 blev godkendt.

 

 

Pkt. 4 – Der var ikke indkommet et forslag til beboermødet.

 

Pkt. 5 – Valg af afdelingsformand: Børge Pedersen blev foreslået og valgt (Børge takkede for valget og sagde samtidig tak til den afgående formand Helene Orht Jørgensen for godt samarbejde).

 

Pkt. 6 – Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Gerda Kring Andersen modtog genvalg samt suppleant Vagn Christensen modtog genvalg

 

Pkt. 7 – Under eventuelt:

Præsentation af den nye forretningsfører Michael Meldgaard.

Drøftet vedrørende snefang, der fremskaffes en pris på en mulig løsning som foreligges afdelingsbestyrelsen.

Afgående formand sagde tak for godt samarbejde med tidligere og nuværende bestyrelsesmedlemmer.

 

 

13.09.11/ MM

 


 

Referat fra beboermøde torsdag d. 15. september 2011 kl. 10,00

 

Afd. 25 Kastanievænget og Martinsvej/Egebjergvej Gedved

                                                                

På mødet deltog 5 beboere og fra administrationen Peter Rosenmeyer, Michael Meldgaard og Mogens Rasmussen

 

Pkt.1 – Peter  Rosenmeyer fik opgaven som dirigent.

 

 

Pkt. 2 – Peter Rosenmeyer forelagde budgettet for 2012 i afd. 25 med en huslejeforhøjelse på 2 %. Budgetforslaget for 2012 blev godkendt.

 

Pkt. 3 – Der var ikke indkommet et forslag til beboermødet.

 

Pkt. 4 – Valg af beboerrepræsentant

Tove Ølsgaard blev genvalgt..

Der blev ikke valgt en suppleant.

 

Pkt. 5 – Under eventuelt:

Nogle beboere havde de sædvanlige indvendinger om koldt vand i bruser og radiatorer og køkkenvask,som skulle renses.

 

 

15.09.2011/ PR

 


 

Referat fra beboermøde torsdag den 15. september 2011 kl. 19.00

 

Afd. 35 og 42 – Møllegade Nord og Møllegade 53 Horsens

 

På mødet deltog 19 beboere (heraf 1 fra afd. 42) og fra administrationen Michael Meldgaard, Kenneth M. Frederiksen fra bestyrelsen Lillian Andersen. Peter Christensen og ejendomsfunktionær Per.

 

Pkt.1 – Peter Christensen fik opgaven som dirigent.

 

Pkt. 2 – Kaj Sørensen aflagde afdelingsbestyrelsens beretning og meddelte at det var ikke var noget at oplyse.    

 

Pkt. 3 – Michael Meldgaard forelagde budgettet for 2012 i afd. 35 og 42 med en huslejeforhøjelse på henholdsvis 2 % og 1 %. Budgetforslaget for 2012 blev godkendt.

 

Pkt. 4 – Der var indkommet 2 forslag til beboermødet.

4.       Afd. 35 Affaldscontaineren flyttes fra gavlen af Møllegade 65 (indkørslen) til den oprindelige plads: Efter afstemning blev det besluttet at containeren ikke skal flyttes.

5.       Afd. 42 Forslag om at beboerne i Møllegade 53 kan få parkeringskort, som skal tilhøre lejligheden og det anbefales alle lejligheder på gæstekort: Godkendt ved afstemning. 

 

 

Pkt. 5 – Valg af afdelingsbestyrelse: Formand Kirsten Munk (afd. 35), Hanne Kristensen (afd. 35) og Kaj Sørensen (afd. 35). Valg af suppleant: genvalg til David Funding (afd. 35)

 

                            

 

Pkt. 6 – Under eventuelt:

Drøftet omkring pengeløs vaskeri

 

 

16.09.11/ MM

 


 

Referat fra beboermøde onsdag den 21. september 2011 kl. 19.00

 

Afd. 28 – Mølleparken Horsens

 

På mødet deltog 16 beboere og fra administrationen Peter Rosenmeyer, Michael Meldgaard, Kenneth M. Frederiksen, Mogens Rasmussen fra bestyrelsen Lillian Andersen, ejendomsfunktionær Jørgen.

 

Pkt.1 – Lillian Andersen fik opgaven som dirigent.

 

Pkt. 2 – Brian Rasmussen aflagde beboerrepræsentantens beretning og meddelte at han var meget glad for at bo i Mølleparken, godt sammenhold i afdelingen. Ellers var de ikke var noget at oplyse.    

 

Pkt. 3 – Peter Rosenmeyer forelagde budgettet for 2012 med en huslejeforhøjelse på 1 %. Budgetforslaget for 2012 blev godkendt.

 

Pkt. 4 – Der var indkommet 3 forslag til beboermødet.

6.       Der stilles forslag om maling af opgange: der var 6 ja og 9 nej, afstemning blev der ikke skulle males.

7.       Der stilles forslag om at få lov til at holde kat: der var 3 ja og 11 nej, afstemningen blev at der ikke må holdes kat.

8.       Der stilles forslag om bedre rengøring af opgange, udendørsarealer og vaskekælder: Forslaget blev opdelt i 3

· Opgange 11 ja

· Udendørsarealer 2 ja og 6 nej

· Vaskekælder 2 ja og 9 nej.

Det blev besluttet at der skal foretages hovedrengøring af opgangene

 

 

Pkt. 5 – Valg af beboerrepræsentant: på valg Brian Rasmussen som blev genvalgt Valg af suppleant: genvalg til Dorthe Isager Mikkelsen.

 

 

Pkt. 6 – Under eventuelt:

Der blev drøftet omkring fliser under tørrestativ, som administrationen undersøger hvad koster og evt. iværksætter. Beskæring af træer skal foretages, ros til Mogens og Jørgen i forbindelse med en beboers mors svære tid. Herudover blev der drøftet omkring viceværternes arbejdsindsats, og det blev oplyst at der er normeret tid til ca. ¾ vicevært i afdelingen, samt at viceværten havde haft opgave med at udskifte alle låse, samt skal udføre boligsocialt arbejde udover renholdelse og servicering.  

 

 

22.09.11/ MM

 

 

 

 

Til oversigten
Kontortid:
Mandag - fredag: 10.00 - 13.00
Tirsdag desuden: 14.00 - 17.00

Telefontid:
Mandag - Torsdag: 08.00 - 15.30
Tirsdag: 08.00 - 17.00
Fredag: 08.00 - 13.00